Plays

These are our most recent plays.

 

  • De verluerene Jong

    March 11, 2011
    “De verluerene Jong? Ass dat net d’Geschicht vun deem, dee säi räiche Papp verlooss huet, fir mat der Hälschent vu senger lerfschaft d’Welt kennen ze léieren a ganz nei Erfahrungen ...
  • Die Wolke

    November 19, 2010
    Als wir die Risiken der Atomkraft als Thema für unser nächstes Stück vorschlugen, konnten sich viele Mitglieder der Theatergruppe zunächst nichts darunter vorstellen. Gerade aus diesem Grund stieß es aber ...